Tietojen luovutuksen kieltäminen

Jokaisella on oikeus kieltää yhteystietojensa luovuttaminen yhteys-, osoite- tai muuna vastaavana tietopalveluna sekä tietojensa luovutus asiakasrekisterin tai muun vastaavan rekisterin päivitystä varten.

Tietojen luovutuksen voi kieltää henkilökortin tai verkkopankkitunnusten avulla Tarkasta tietosi! -palvelussa tai ilmoittamalla asiasta puhelimitse tai vapaamuotoisella kirjeellä maistraattiin. Tietojen luovutuksen voi kieltää myös oikeasta palkista löytyvien verkkolomakkeiden avulla.

Huom! Puhelinmarkkinoinnin rajoitusta ei voi tehdä väestötietojärjestelmään, koska sinne ei tallenneta puhelinnumeroita.

Kiellot ovat henkilökohtaisia ja ne ovat voimassa toistaiseksi (lukuun ottamatta turvakieltoa, ks. tarkemmin alla) eli kieltoja ei tarvitse uusia esimerkiksi asunnon muuton vuoksi.

Voimassa olevat kiellot voi tarkastaa ja poistaa tarpeettomat kiellot Tarkasta tietosi! -palvelussa tai ottamalla yhteyttä maistraattiin.

Tietojen luovuttamisesta ja niiden muusta käsittelystä katso rekisteriselosteet.

Kiellot ja niiden vaikutukset

Suoramarkkinointikielto

Nimi- ja osoitetietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin eikä markkina- ja mielipidetutkimuksiin. Muun muassa tieteelliseen kyselytutkimukseen tietoja voidaan luovuttaa kiellosta huolimatta. Suoramarkkinointikielto koskee vain postitse saapuvaa mainontaa.

Yhteystietojen luovutuskielto

Yhteystietoja ei luovuteta Väestörekisterikeskuksen Osoitepalvelussa tai muissa vastaavissa osoite- ja yhteystietopalveluissa, joissa hyödynnetään väestötietojärjestelmän tietoja.

Niille henkilöille, joilla oli ennen vuotta 2013 voimassa ns. osoitepalvelukielto, on automaattisesti rekisteröity yhteystietojen luovutuskielto ja asiakasrekisterin päivityskielto, joiden yhteinen vaikutus vastaa vanhan osoitepalvelukiellon vaikutusta. Mikäli halutaan käyttää vain jompaakumpaa kielloista, voi tarpeettoman kiellon poistaa Tarkasta tietosi! –palvelussa tai ilmoittamalla asiasta maistraattiin.

Asiakasrekisterin päivityskielto

Tietoja ei luovuteta yrityksille, jotka päivittävät asiakasrekistereitään väestötietojärjestelmän tiedoilla (esimerkiksi lehtitalot). Myöskään osoitteen muuttuessa uudet osoitetiedot eivät välity yritysten asiakasrekistereihin, jos tämä kielto on voimassa. Tällöin muuttunut osoite on ilmoitettava itse kaikkiin muihin rekistereihin, paitsi pankeille, vakuutusyhtiöille, Veikkaus Oy:lle, Raha-automaattiyhdistykselle sekä Fintoto Oy:lle, joille tiedot voidaan lain nojalla luovuttaa kiellosta huolimatta.

Niille henkilöille, joilla oli ennen vuotta 2013 voimassa ns. osoitepalvelukielto, on automaattisesti rekisteröity yhteystietojen luovutuskielto ja asiakasrekisterin päivityskielto, joiden yhteinen vaikutus vastaa vanhan osoitepalvelukiellon vaikutusta. Mikäli halutaan käyttää vain jompaakumpaa kielloista, voi tarpeettoman kiellon poistaa Tarkasta tietosi! –palvelussa tai ilmoittamalla asiasta maistraattiin.

Osoitetietoja väestötietojärjestelmästä päivittävät asiakkaat

Henkilömatrikkelikielto

Tietoja ei luovuteta esimerkiksi oppilaitoksen entisistä oppilaista tai tietyn tutkinnon suorittaneista tehtävää matrikkelia varten.

Sukututkimuskielto

Tietoja ei luovuteta sukututkimustarkoituksiin.

Turvakielto

Jos henkilöllä on perusteltu syy epäillä oman tai perheensä turvallisuuden olevan uhattuna, maistraatti voi asianomaisen pyynnöstä määrätä, ettei kotikunta- tai osoitetietoja saa antaa väestötietojärjestelmästä muille kuin viranomaisille. Maistraatti edellyttää turvakiellon hakijalta kirjallista, perusteltua pyyntöä tai ainakin käyntiä maistraatissa. Maistraatti selvittää hakijalle tarkemmin turvakiellon välittömät vaikutukset. Turvakieltomääräys voi ensimmäisen kerran olla voimassa enintään viisi vuotta, minkä jälkeen sitä voidaan jatkaa kaksi vuotta kerrallaan. Erityisestä syystä turvakielto voi olla voimassa toistaiseksi.

Kun henkilöllä on turvakielto, hänen osoitettaan ei luovuteta useissa tapauksissa viranomaisillekaan. Ne viranomaiset, jotka saavat henkilön yhteystietoja järjestelmiinsä, saavat myös tiedon turvakiellosta. Samantapaisesta luovutusrajoituksesta on säädetty myös viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa. Salassapitovelvollisuus koskee tällöin kuitenkin vain sitä viranomaista, jolle henkilö on esittänyt pyynnön tietojensa luovutuskiellosta.

Henkilö, jolle on myönnetty turvakielto, voi ilmoittaa maistraatille yhteysosoitteen merkittäväksi väestötietojärjestelmään. Turvakiellon luovutusrajoitukset eivät koske yhteysosoitetta, joten muutkin kuin viranomaiset voivat tarvittaessa saada sen avulla yhteyden turvakiellon saaneeseen henkilöön. Yhteysosoite on eri asia kuin väestötietojärjestelmään merkittävä postiosoite, jota koskee turvakiellon luovutusrajoitukset.

Yhteysosoite voi olla esimerkiksi postilokero-osoite, työpaikan osoite tai muu vastaava osoite, josta ei ilmene henkilön asumista koskevia täsmällisiä tietoja. Ilmoittaja on vastuussa siitä, että hänen yhteysosoitteekseen ilmoittama osoite on käytettävissä hänen postilähetyksiensä vastaanottamiseen.

Yhteysosoite voidaan luovuttaa kaikille sitä tarvitseville tahoille, ellei henkilö ole ilmoittanut väestötietojärjestelmään merkittäväksi tietojenluovutuskieltoja, jotka koskevat myös yhteysosoitetta (suoramarkkinointikielto, yhteystietojen luovutuskielto, asiakasrekisterin päivityskielto, henkilömatrikkelikielto ja sukututkimuskielto). Tietojenluovutuskiellot voidaan ilmoittaa samanaikaisesti yhteysosoitteen kanssa. Mikäli henkilöllä on jo tietojenluovutuskiellot merkittynä väestötietojärjestelmään, koskevat nämä automaattisesti myös yhteysosoitetta. Kiellot ovat voimassa toistaiseksi ja ne on mahdollista poistaa toivotuilta osin.

Yhteysosoite tulee voimaan, kun se on merkitty väestötietojärjestelmään, ja se on voimassa enintään turvakiellon päättymiseen asti. Yhteysosoite on mahdollista muuttaa turvakiellon voimassaoloaikana. Kun turvakiellolle haetaan jatkoa, on yhteysosoite ilmoitettava uudelleen.

Yhteysosoite voidaan ilmoittaa väestötietojärjestelmään tunnistautumisen jälkeen sähköisellä lomakkeella Suomi.fi -palvelussa tai henkilökohtaisella käynnillä lähimmässä maistraatissa. Lisätietoja asiasta antavat maistraatit.

Kiellot perustuvat lakiin

Tietojen luovuttamisesta väestötietojärjestelmästä säädetään väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetussa laissa (661/2009). Henkilöllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen väestötietojärjestelmästä henkilötietolain (523/1999) 30 §:n nojalla suoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimusta, henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten sekä väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 35 §:n nojalla yhteystietojensa luovuttaminen yhteys-, osoite- tai muuna vastaavana tietopalveluna sekä tietojensa luovutus asiakasrekisterin tai muun vastaavan rekisterin päivitystä varten. Em. lain 36 §:n perusteella väestötietojärjestelmään voidaan hakemuksesta tallettaa ns. turvakielto.

Viranomaisille, esimerkiksi Tilastokeskukselle ja Viestintävirastolle, luovutetaan niille säädettyjen tehtävien hoitamisessa tarpeelliset tiedot edellä kerrotuista kielloista huolimatta.

Muita tahoja, joille voi ilmoittaa kiellon tietojen luovuttamisesta suoramarkkinointitarkoituksiin

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi: Ajoneuvo- ja ajokorttirekisteri

Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry: Puhelintarjonnan rajoituspalvelu eli ns. Puhelin-Robinson ja Osoitteellisen suoramainonnan rajoituspalvelu eli ns. Posti-Robinson (palvelu on maksullinen)

Suomen Telemarkkinointiliitto ry: Telemarkkinointi- ja suoramarkkinointikielto (palvelu on maksullinen)