Befolkningsdatasystemet

Befolkningsdatasystemet är ett rikstäckande elektroniskt-register med basuppgifter om finska medborgare och utlänningar som är stadigvarande bosatta i Finland. Systemet omfattar även uppgifter om byggnader, byggprojekt och lägenheter samt om fastigheter. Befolkningsdatasystemet är vårt lands mest använda grundregister. Folkbokföringen i Finland håller hög internationell standard.

Befolkningsdatasystemet upprätthålls av Befolkningsregistercentralen och magistraterna samt en del av kommunerna. Registreringen av uppgifter bygger på medborgarnas och myndigheternas lagstadgade anmälan. Uppgifterna används för hela samhällets informationsförsörjning, till exempel av den offentliga förvaltningen, för att ordna val, för beskattning och juridisk förvaltning samt för forskning och statistikföring. Även företag och sammanslutningar kan få tillgång till befolkningsdatasystemet.

I befolkningsdatasystemet lagras grundläggande identifierande uppgifter om personer och byggnader. Personuppgifter som registreras är bland annat namn och personbeteckning, adress, medborgarskap och modersmål, familjeförhållanden samt uppgifter om födelse och dödsfall. Uppgifter som registreras om byggnader är bland annat byggnadsbeteckning, läge, ägare, våningsyta, utrustningsnivå, anslutningar till nät, användningssyfte samt byggdatum. Fastighetsuppgifter uppdateras från Lantmäteriets fastighetssystem, och de är bland annat fastighetsbeteckningen, registreringsdagen och ägaren.

Folkbokföringen i Finland har en lång historia. Befolkningsdata har registrerats sedan 1530-talet. 

Vad gäller utlämning och annan behandling av uppgifter, se registerbeskrivningarna