Namn

Förnamn

Förnamnet ska följa namnlagen. Högst tre förnamn får ges. De givna förnamnen ska anmälas till befolkningsdatasystemet inom två månader efter barnets födsel. Barnets föräldrar anmäler de namn som barnet ges antingen till den präst som förrättar dopet eller till magistraten för registrering av barnet i befolkningsdatasystemet.  

Förnamnet kan ändras en gång utan motiveringar genom en avgiftsbelagd anmälan till magistraten. Efter det ska begäran om ändring göras genom en avgiftsbelagd ansökan till magistraten som är den myndighet som avgör ändringar av förnamn. Blanketter för anmälan om ändring av förnamn fås från magistraten.

Efternamn

Om föräldrarna har gemensamt efternamn, får barnet föräldrarnas namn vid födseln. Om föräldrarna har olika efternamn, ska de meddela magistraten vilkendera förälderns efternamn barnet får. Detta namn registreras i befolkningsdatasystemet. Om föräldrarna redan har ett gemensamt barn, får det nya barnet samma efternamn som sitt syskon. 

Efternamn kan ändras exempelvis när en person ingår äktenskap. Har makarna valt gemensamt efternamn, kan maken under äktenskapet i vissa fall ändra namnet genom en skriftlig anmälan till magistraten. Även barnets efternamn kan i vissa fall ändras.

De populäraste förnamnen hos finskspråkiga barn

De populäraste förnamnen hos svenskspråkiga barn